ข้อตกลง

ผู้ขอใช้บริการกรุณาอ่านข้อความดังต่อไปนี้ เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของตัวท่านเอง
เมื่อท่านได้กดปุ่ม “ยอมรับ” ทางด้านล่างของข้อตกลงนี้แล้ว
ถือว่าท่านได้ยินยอมและสัญญาที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงกับทางบริษัท Privatia ทุกประการ

“ผู้ใช้บริการ” หมายถึงผู้สมัครขอใช้บริการต่างๆของบริษัท Privatia เช่น เกม, เว็บไซต์, เว็บบอร์ด และบริการอื่นๆ ที่ทางบริษัทได้กำหนดขึ้น โดยได้ยอมรับกับข้อตกลงต่างๆของทางบริษัทเรียบร้อยแล้ว

“บริษัท” หมายถึงบริษัท Privatia และทีมงานผู้ให้บริการ

“บริการ” หมายถึงสินค้าและบริการอื่นๆ ที่ได้กำหนดขึ้นโดยบริษัท Privatia

ข้อที่ 1 : ข้อตกลงในการสมัครขอใช้บริการ

  1. ผู้ใช้บริการจะต้องกรอกข้อมูลของตนเอง และเป็นข้อมูลที่ถูกต้องตามจริงทุกประการ โดยสามารถอ้างอิงหลักฐานจากทางราชการได้
  2. หากข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งของผู้ใช้บริการไม่เป็นความจริง ผู้ใช้บริการจะสูญเสียสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากทางบริษัท และทางบริษัทสามารถยกเลิกการให้บริการได้ในทันที
  3. บริษัทจะไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการทำการแก้ไขข้อมูลสำคัญ หรือข้อมูลที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในทางราชการ เช่น ไอดี, หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน, วัน/เดือน/ปี เกิด ฯ
  4. ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการเก็บรักษา ไอดี, พาสเวิร์ด และข้อมูลส่วนตัวที่ใช้ในการสมัครขอใช้บริการไว้เป็นความลับ โดยไม่เปิดเผยให้กับบุคคลอื่นๆทราบ ซึ่งหากเกิดความเสียหายใดๆขึ้น อันเนื่องจากบุคคลอื่นเข้าไปใช้งานไอดี ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
  5. ไอดี, พาสเวิร์ด, ตัวละคร, ไอเทม และข้อมูลทุกชนิดในเกมของผู้ใช้บริการถือเป็นสิทธิ์ของทางบริษัท ห้ามผู้ใช้บริการนำไปเพื่อการค้า การจำหน่าย จ่าย แจก หรือการโอนสิทธิ์
  6. กรณีที่ผู้ใช้บริการ ได้นำบริการที่ได้รับไปกระทำการล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น, ฉ้อโกง, ทำให้เกิดความเสียหาย, ผิดศีลธรรม หรือกระทำผิดต่อกฏหมาย ทางบริษัทจะยกเลิกการให้บริการกับผู้ใช้บริการทันที และผู้ใช้บริการจะต้องชดใช้ค่าความเสียหายที่ก่อขึ้นแต่เพียงผู้เดียว โดยทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
  7. ทางบริษัทไม่อนุญาตให้ตั้งชื่อ ที่แอบอ้างเป็นทีมงานของทางบริษัท เช่น GM, Game Master, Webmaster, Valofe, Admin หรือชื่อที่ไม่เหมาะสมต่างๆ โดยทางบริษัทจะพิจารณาเพื่อระงับการใช้งานดังกล่าว
  8. ผู้ใช้บริการจะต้องตรวจสอบข้อมูลข่าวสารและอ่านประกาศต่างๆ จากทางบริษัทอย่างสม่ำเสมอด้วยตนเอง เพื่อจะได้ไม่เกิดการเสียผลประโยชน์ขึ้น
  9. ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติและยอมรับตามกฏ กติกาของทางบริษัท ตามที่ระบุไว้ใน “ข้อที่ 2 และ 3”

ข้อที่ 2 : ข้อตกลงในการให้บริการของทางบริษัท

  1. บริษัท ถือเป็นผู้ได้รับลิขสิทธิ์ตัวเกม, ภาพในเกม, ข้อมูลเกม หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเกมและลิขสิทธิ์การให้บริการด้านอื่นๆอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ห้ามผู้ใดทำซ้ำ, เลียนแบบ, ดัดแปลง, ฉ้อโกง, โจรกรรม, กระทำการใดๆที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบหรือต่อบริษัท สำหรับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยมิได้ขออนุญาตจากทางบริษัทจะถูกดำเนินการตามขั้นตอนทางกฏหมาย เพื่อเรียกร้องให้ชดเชยค่าความเสียหายต่อไป
  2. พนักงานของบริษัท และบริษัท ถือเป็นบุคคลและนิติบุคคลที่ได้รับสิทธิ์การคุ้มครองตามกฏหมาย หากถูกล่วงละเมิดสิทธิ์ หรือถูกกระทำให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียง ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการ บริษัทจะเรียกร้องสิทธิคุ้มครองทางกฏหมายเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป
  3. บริษัท จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ถ้อยคำหรือข้อความในประกาศ ไม่ถูกต้องแม่นยำ หรือครอบคลุม จนผู้ใช้บริการเกิดนำไปตีความเพื่อหาผลประโยชน์ แล้วเกิดความผิดพลาดหรือความคาดเคลื่อนจนเสียผลประโยชน์ต่างๆไปเอง
  4. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในเรื่องของเวลาการเปิดให้บริการ โดยปกติจะเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมงต่อหนึ่งวัน แต่หากเกิดเหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทจำเป็นต้องปิดปรับปรุง, ซ่อมบำรุง, แก้ไขปัญหา หรืออัพเดทข้อมูล จะแจ้งประกาศให้ผู้ใช้งานได้ทราบ
  5. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการในกรณีที่เกิดปัญหาจากอาการผิดปกติของเซิร์ฟเวอร์ จนทำให้แลค, เซิร์ฟเวอร์โรลแบ็คข้อมูล หรือทำให้เกิดความเสียหายขึ้นกับข้อมูล และอาการผิดปกติจากโปรแกรมเกม หรือบริการอื่นๆของบริษัท
  6. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้นอันมีสาเหตุจากความผิดปกติจากสัญญานอินเตอร์เน็ต, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์เชื่อมต่อของผู้ใช้บริการเอง จนทำให้แลค หรือหลุด สร้างความเสียหายต่อข้อมูลขึ้น
  7. บริษัท จะระงับการให้บริการกับผู้ใช้บริการที่หาผลประโยชน์จากข้อผิดพลาดของเกม มาเอาเปรียบทางบริษัท และจะเรียกค่าชดเชยตามกฏหมาย
  8. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่ทำการชดเชย แลกเปลี่ยนหรือคืนเงินให้กับผู้ใช้บริการที่เติมเงินเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
  9. บริษัท สามารถยุติการให้บริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากเกิดกรณีสุดวิสัยที่ไม่สามารถเปิดให้บริการต่อไปได้

ข้อที่ 3 : ข้อตกลงในการระงับการให้บริการ (กฏ กติกา มารยาท)
(สามารถอ่านบทลงโทษได้จาก ตารางกฏ กติกา มารยาท และการระงับการให้บริการ)

  1. ห้ามกระทำการอันใดที่เป็นการแอบอ้าง หรือก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อชาติ, ศาสนา, พระมหากษัตริย์
  2. ห้ามกระทำการโจรกรรม(แฮค) ข้อมูล ทรัพย์สินทางปัญญา, กระทำการให้เกิดความเสียหายต่อฐานข้อมูลของบริษัท หรือข้อมูลของบุคคลอื่น
  3. ห้ามกระทำการดัดแปลงโปรแกรมเกม, สร้าง เผยแพร่ หรือใช้โปรแกรมช่วยเล่น
  4. ห้ามตั้งชื่อไอดีหรือชื่อตัวละครด้วยข้อความที่ไม่สุภาพ, ไม่เหมาะสม, แอบอ้างเป็นทีมงาน,
   แอบอ้างเป็นบุคคลอื่น หรือพฤติกรมที่ทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อทีมงาน หรือสิ่งใดๆในสังคม
  5. ห้ามทำการซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน ไอดี, ตัวละคร, ไอเทม หรือเงินในเกม เป็นค่าเงินจริง
  6. ห้ามกระทำการใดๆ ที่หลอกลวงผู้อื่น, บิดเบือนข้อมูลทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย
   หรือล่อลวงมาเพื่อหวังข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น
  7. ห้ามใช้ข้อผิดพลาดของเกม(บัค) หรือของบริการอื่นๆ ในการหาผลประโยชน์ เพื่อเอาเปรียบผู้เล่นคนอื่น
  8. ห้ามกระทำการยุยง, ส่อเสียด, ดูหมิ่นให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงต่อบุคคลอื่น หรือสร้างความแตกแยกขึ้นในสังคม
  9. ห้ามใช้ข้อความ หรือสัญลักษณ์ที่ไม่สุภาพ, ลามกอนาจาร หรือพฤติกรรมที่ล่วงละเมิดสิทธิ หรือสร้างความรำคาญให้กับบุคคลอื่น
  10. พฤติกรรมอื่นๆ นอกเหนือจากข้อ 3.1 ถึง 3.9 ที่ทางทีมงานพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ใช้บริการท่านนั้นมีทัศนคติที่เป็นภัยอันตรายต่อสังคม หรือส่อที่จะสร้างความเสียหายต่อบุคคลอื่นหมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม กฏ กติกา มารยาท โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า