หน้ารวม เลเวล บอส กิล ขุด
All xZ€Bux
Power xZ€Bux
Magic Vaderkin
Sense Devilrollz
Charm Execution
Dig SeRaFox
Unique Item
GvG Guild ~UpP€l2~
Guild TricksterAdventure